Catering dietetyczny dla
wymagających

Polityka prywatności

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności serwisu www.black-pepper.pl

 

 

1. Informacje ogólne

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis www.black-pepper.pl

 

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

 

 

Serwis www.black-pepper.pl W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

 

 

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

 

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

 

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

 

6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia

 

 

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

Regulamin Black Pepper

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez serwis www.black-pepper.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje


Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Black Pepper posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie.
2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej.
3. Każda dieta z oferty Black Pepper to zestaw 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą zawierającą informację o wartości energetycznej każdego dania. Posiłki dostarczane są w papierowej torbie z informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.
5. Ceny poszczególnych diet, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku, dostępnym pod adresem www.black-pepper.pl
6. Nie ma możliwości wykluczeń wybranych składników z diety


§4 Złożenie zamówienia


1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
1a Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.
1b Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres kontakt@black-pepper.pl
2.Diety realizowane są w ciągu 48h od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty.
3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy.
4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na podanym rachunku bankowym lub wysłanie potwierdzenia wpłaty.
5. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
6. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Black Pepper za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Black Pepper o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.


§5 Płatność za zamówienie


1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w następujący sposób: klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy lub poprzez płatności online.
2. Black Pepper uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.


§6 Dostawa


1. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 00:00- 08:00.
2. Dostawy realizowane są od niedzieli do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Black Pepper poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację załączoną do diet.
3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okoliczność nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, brak kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Black Peppper (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.


§7  Zmiana i anulowanie zamówienia


1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Black Pepper wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 4 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Black Pepper telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem kontakt@black-pepper.pl
4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.
6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 Reklamacje


1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 24 h od realizacji zamówienia. Zgłoszenia po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@black-pepper.pl
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Black Pepper poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6. W razie stwierdzenia przez Black Pepper , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Black Pepper poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi Black Pepper , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Black Pepper należna będzie kwota odpowiadająca wartości
dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Black Pepper.


§9 Promocje


Promocje organizowane przez Black Pepper nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach.


§10 Polityka prywatności


Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.


§11 Regulamin


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia. 

 

 

 

 

 

ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa
Wykonanie: Devilart